پند های لقمان

روزی در کنار کشتزاری از گندم که از روی تکبر سر بر افراشته و خوشه های دیگری که از روی تواضع سر به زیر آورده بودند،نظرم را به سوی خود جلب نمودند .

هنگامی که آن ها را لمس نمودم ،بسیار تعجب نمودم؛ خوشه های سر بر افراشته را خالی از دانه و خوشه های سر به زیر را پر از دانه های گندم یافتم.

با خود گفتم : در کشتزار زندگی نیز چه بسیارند سرهایی که بالا رفته اند اما در حقیقت خالی اند.........

/ 0 نظر / 10 بازدید