دوری و دوستی

دو چیز شما را تعریف می کند!

بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید و نحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید...!

شهر از بالا زیباست و آدم ها از دور جذاب.

فاصله مناسب را حفظ کنیم تا دوست داشتنی بمانیم!!! 

/ 0 نظر / 7 بازدید