بدون شرح

آدمها شبیه شمع هستند ، هر لحظه ممکن است نسیمی خاموششان کند پس تا زمانیکه هستند از نورشان لذت ببر!

/ 1 نظر / 8 بازدید
مسلم

از مطلب خودتون استفاده مي كنم در حاليكه ناچيزند همه چيزند پس قدر بدانيم برخي مواقع ما به كيفيت فكر نمي كنيم و فقط به كميت فكر مي كنيم از شمار دو چشم يك تن كم وز شمار خرد هزاران بيش