اگر قرار بود

اگر قرار بود یک بار دیگر فرزندم را تربیت کنم ،انگشتم را کمتر به نشانه تهدید به سوی او می گرفتم، کمتر به ادب کردن او می اندیشیدم و در مقابل ،بیشتر به برقراری ارتباط با او اهمیت می دادم.

کمتر به ساعتم نگاه می کردم و چشم هایم را بیش تر برای نگاه کردن به او به کار
می گرفتم

با او بیشتر به گردش می رفتم، بادبادک های بیش تری به آسمان می فرستادم.

کم تر خود را جدی می گرفتم ،اما جدی تر با او بازی می کردم

دشت های بیشتری را با وی می پیمودم ،ستارگان بیشتری را با او تماشا می کردم.

کمتر او را می کشیدم،رفتار خشک و سخت گیرانه ام را کم تر به کار می بردم.

به جای فکر کردن به ساختن خانه،اعتماد به نفس او را می ساختم.

و به جای این که عشق به قدرت را در خود رشد دهم، قدرت عشق ورزیدن را در خود پرورش می دادم

/ 1 نظر / 8 بازدید
زهره

سایه جان ما ههمون همین افکار را داریم و ای کاش... به وب منم بیا ثبت نام کن[گل]