دلنوشته امام رضا (ع) 9

منم در پناه امام رئوفم، چو آهوی صحرا نشین در بیابان

"عفت شریعتی"

 

آدم چو سر از مزرعه ی خاک برافراشت 

دهقان ازل مهر تو را در دل او کاشت!

آن نیست بجز مهر تو ، یا ضامن آهو

ای خاک بر آن سر که دل از مهر تو برداشت!

"هادی قره گزلو"

/ 0 نظر / 6 بازدید