مقصد

فقیر به دنبال شادی ثروتمند ، ثروتمند به دنبال سادگی زندگی فقیر است

کودک به دنبال آزادی بزرگتر و بزرگتر به دنبال سادگی کودک

آنان که رفته اند در آرزوی بازگشت و آنان که مانده اند در آرزوی رفتن

خدایا کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که هیچ کس به مقصدش نمی رسد

/ 2 نظر / 10 بازدید