تامل

از مترسکی سوال کردم،آیا از ماندن در مزرعه بیزار نشده ای؟

پاسخم داد و گفت در ترساندن دیگران لذتی به یاد ماندنی است .پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم.

اندکی اندیشیدم و سپس گفتم راست گفتی من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم

گفت تو اشتباه می کنی ،زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی ببرد،مگر آنکه درونش را از کاه پر کرده باشند.

                                                                             جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 6 بازدید