انسان بودن

خوب بودن خود را منوط به خوب بودن دیگران نکن........ بد بودن خود را به علت بد بودن دیگران توجیه نکن . ما اآیینه نیستیم ، انسانیم.........

مشک را گفتند :تو را یک عیب هست،با هر که نشینی از بوی خوشت به او دهی .

گفت:زیرا ننگرم با کی ام ، به آن نگرمکه من کی ام..........

/ 0 نظر / 8 بازدید