لبخند

خندیدن یک نیایش است

اگر بتوانی بخنندی، آموخته ای که چگونه نیایش کنی و انسان های خندان و شاد به خداوند شبیه ترند!

/ 0 نظر / 6 بازدید