تجربه

 

عقل امروزمو داشتم هیچ وقت اشتباهات دیروزمو نمی کردم ولی اگر اشتباهات دیروزمو
نمی کردم عقل امروزمو نداشتم پس باید از اشتباهات نهایت استفاده رو کرد.

                                                                                                            پرفسور سمیعی

/ 0 نظر / 9 بازدید